Við gegnum lykilhlutverki í heilsu landsmanna

Ljóst er að góð heilsa og vellíðan er afar mikilvægur þáttur í viðleitni til að ná markmiðum sjálfbærrar þróunar. Góð heilsa og leiðir til að efla heilbrigði er því í forgrunni í öllu okkar starfi.

Heilbrigði og heilsu má skilgreina sem getu og hæfni einstaklings til að aðlagast og vera við stjórnvölinn þegar hann mætir líkamlegum, andlegum og félagslegum áskorunum í lífinu. Heilsuefling og forvarnir miða að því að hafa áhrif á lífstíl fólks og gera því kleift að lifa heilsusamlegu lífi. Ósar og dótturfélögin gegna í þessu samhengi samfélagslega mikilvægu hlutverki og því hlutverki tökum við alvarlega.

Með yfirgripsmikilli reynslu og þekkingu starfsfólks, öflugu framboði lyfja, lækningatækja, rekstrarvara og heilsueflandi vara og víðtækri vörustjórnunar- og dreifingarþjónustu vinnum við markvisst að því meginmarkmiði að þjónusta heilbrigðisgeirann, auka lífsgæði einstaklinga og stuðla að bættri heilsu og vellíðan landsmanna.

Við tryggjum gæði og örugga dreifingu lyfja og lækningatækja

Við höfum ríku hlutverki að gegna gagnvart þeim sem glíma við veikindi og sinnum því mikilvæga verkefni að útvega heilbrigðisstofnunum lífsnauðsynleg lyf og lækningatæki og koma þeim á öruggan og ábyrgan hátt í hendur heilbrigðisstarfsmanna, apóteka og í sumum tilfellum beint til sjúklinga. Þessu hlutverki fylgir mikil ábyrgð enda geta lyf og lækningatæki verið viðkvæm vara sem þarfnast sérstakrar meðhöndlunar við flutning og geymsluskilyrði þannig að gæði og virkni þeirra sé tryggð.

Parlogis, annað dótturfélag Ósa, sinnir alhliða þjónustu við vörustjórnun innan heilbrigðis- og heilsuvörugeirans. Samfélagsleg ábyrgð Parlogis er mjög mikil, sérstaklega þegar horft er til þess að það ber ábyrgð á aðfangakeðju u.þ.b. 40% lyfjamarkaðarins á Íslandi auk þess sem fyrirtækið er með mikil umsvif í dreifingu á hjúkrunarvörum og lækningatækjum. Gæðamál eru í hávegum höfð í allri starfsemi Parlogis og unnið er samkvæmt ISO 9001 vottun, GDP (Good Distribution Practice) og GMP (Good Manufacturing Practice). Parlogis tekur hlutverki sínu mjög alvarlega og gætir vel að því að nægar öryggisbirgðir markaðssettra lyfja og lækningatækja séu til í landinu.

Þjónustulund, áreiðanleiki og gæði hjá Parlogis

Parlogis er með tvö vöruhús í rekstri. Annað þeirra er sérhæft fyrir lyf og heilbrigðisvörur til að tryggja rétt geymslu- og vinnsluskilyrði og hitt vöruhúsið er sérhæft fyrir neytendavörur á borð við vítamín og fæðubótarefni, íþróttavörur og matvöru. Bæði vöruhús eru vel tækjum búin og áreiðanleikinn er undantekningalaust yfir 99,9%.

Að jafnaði eru um 700 pantanir afgreiddar daglega úr vöruhúsum Parlogis til apóteka, sjúkrahúsa, rannsóknarstofa, tannlækna, sérfræðilækna og dagvöruverslana og í flestum tilfellum eru pantanir afgreiddar innan 24 klukkustunda.

Parlogis framkvæmir árlega þjónustukönnun á meðal viðskiptavina. Niðurstöður könnunarinnar hafa um árabil sýnt ótvírætt fram á að Parlogis veitir heilbrigðiskerfinu framúrskarandi þjónustu og áreiðanleika í fremstu röð á Íslandi. Niðurstöður könnunar fyrir árið 2022 er þar engin undantekning og sýnir hún að mikil ánægja er sem fyrr með þjónustu Parlogis og fær fyrirtækið afbragðs einkunn fyrir þjónustulund, áreiðanleika og þjónustugæði.

Umfram þjónusta við skjólstæðinga

Starfsmenn samstæðunnar gegna lykilhlutverki sem bakhjarl heilbrigðiskerfisins við ráðgjöf og miðlun upplýsinga til heilbrigðisstarfsmanna og í mörgum tilfellum beint til sjúklinga og aðstandenda þeirra. Slík ráðgjöf starfsmanna samstæðunnar byggir á faglegri þekkingu og reynslu sem spannar afar breitt svið.

Hjörtur Gunnlaugsson

Hjörtur er framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs Icepharma. Hér segir Hjörtur frá fjölbreyttum verkefnum sviðsins og mikilvægu hlutverki þeirra sérfræðinga sem þar starfa.

Leiðandi í mótun heilsu- og velferðarsamfélags framtíðarinnar

Við viljum vera leiðandi í mótun heilsu- og velferðarsamfélags framtíðarinnar með því að bjóða upp á nýskapandi lausnir og lausnir framtíðarinnar fyrir íslenskt velferðarsamfélag. Á þann hátt viljum við vera þátttakendur í því að mæta breyttum þörfum samfélagsins þannig að einstaklingar geti bætt lífsgæði sín til framtíðar.

Heimurinn er sannarlega að breytast og meðalaldur fer hækkandi. Breyting á aldurssamsetningu þjóðarinnar með auknum fjölda eldri borgara mun gera auknar kröfur til velferðarþjónustunnar. Það er því afar mikilvægt að horfa á öldrun þjóðarinnar sem tækifæri til framfara og framþróunar. Þar viljum við hafa áhrif, m.a. á þann hátt að gera einstaklingum kleift að búa lengur heima hjá sér í öryggi og með aðgang að þjónustu sem er þeim mikilvæg.

Heilsubyggð, hámarks lífsgæði og heilsueflandi starfsemi

Eitt af stærstu verkefnum Ósa er uppbyggingu á heilsubyggð á Arnarneshálsi í Garðabæ. Byggðin mun annars vegar samanstanda af rúmgóðum hágæðaíbúðum sem bjóða upp á möguleika á hátæknivæðingu fyrir 50 ára og eldri sem stuðlar að því að einstaklingar geti notið hámarks lífsgæða og sjálfstæðis út ævina. Hins vegar mun byggðin hýsa miðstöð fyrirtækja sem sérhæfa sig í heilbrigðisþjónustu, þróun og nýsköpun í heilsueflandi starfsemi. Ósar og dótturfélögin munu reisa framtíðarhöfuðstöðvar sínar á svæðinu og vera leiðandi í uppbyggingu á atvinnuhluta byggðarinnar.

Kristján Jóhannsson

Kristján Jóhannsson er stjórnarformaður Icepharma. Hér ræðir Kristján um framtíðarsamfélagið og hvernig Ósar og dótturfélögin vilja hafa áhrif og taka þátt í mótun þess.

,,Á Arnarlandi mun myndast klasi heilsutæknifyrirtækja í kraftmiklu umhverfi sem tengir saman fólk, fyrirtæki og sprota sem í sameiningu mun leysa hluta af þeim framtíðaráskorunum sem heilbrigðiskerfið og íslenskt samfélag stendur frammi fyrir.

Með umhverfis- og sjálfbærnimál að leiðarljósi verður skipulag hverfisins með þeim hætti að það uppfylli skilyrði um BREEAM vistvottun. Vottunin hefur það markmið að tryggja efnahagslegan og samfélagslegan ávinning á sama tíma og dregið er úr umhverfisáhrifum. Þannig styður verkefnið við stefnur og gildi samstæðunnar um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð.”

Hálfdan Gunnarsson, framkvæmdastjóri Parlogis,
leiðir uppbyggingu á atvinnuhluta landsins fyrir hönd Ósa.

Við viljum stuðla að auknum lífsgæðum starfsfólks

Mannauðurinn er okkar mikilvægasta auðlind sem við leggjum okkur fram við að hlúa að. Við vitum að fjölmargir þættir, líkamlegir, félagslegir sem og andlegir, hafa áhrif á það hvernig starfsfólki líður á vinnustaðnum og utan hans. Markmið okkar er að skapa öruggt, gott og heilsumiðað starfsumhverfi þannig að vinnan geti stuðlað að auknum lífsgæðum starfsfólks.

Við leggjum áherslu á að skapa jákvætt og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem samskipti einkennast af gagnkvæmri virðingu og samkennd. Við berum jafnframt virðingu fyrir einkalífi starfsfólks með því að bjóða upp á sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að öllum sé gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu.

Áhersla okkar á heilsu og heilsuefningu á ekki síst við þegar kemur að starfsfólkinu okkar. Starfsfólk er þannig hvatt til að huga vel að eigin heilsu og stunda heilbrigt líferni og leggur samstæðan sitt af mörkum í þeim efnum.

María Bragadóttir

Hér segir María Bragadóttir, fjármálastjóri Ósa, frá því hvernig stuðlað er að heilsuvernd og heilsueflingu starfsmanna samstæðunnar.