Samfélagsleg ábyrgð okkar allra

Við hjá Ósum erum stolt af hlutverki okkar í að stuðla að bættri heilsu og heilbrigðum lífsstíl . Daglega vinnum við að því mikilvæga verkefni að tryggja landsmönnum aðgang að lífsnauðsynlegum lyfjum og lækningatækjum og gegnum þannig mikilvægu hlutverki í íslensku heilbrigðiskerfi. Við erum leiðandi í sölu og markaðssetningu margvíslegra heilsueflandi vara er tengjast íþróttum, hreyfingu, fæðubótarefnum og heilsusamlegu fæði. Samfélagsleg ábyrgð er þannig samofin tilgangi og markmiðum starfseminnar sem endurspeglast í heilsutengdum áherslum og menningu í öllu okkar innra starfi.

Stolt af árangrinum

Samfélagsskýrsla Ósa og dótturfélaga gefur góða mynd af starfseminni og því mikilvæga hlutverki sem félögin gegna í samfélagslegu tilliti. Um er að ræða heildstæða samantekt á þeim fjölbreyttu verkefnum samstæðunnar sem styðja við samfélagslega ábyrgð og sjálfbæra þróun.  

Skýrslan nær yfir alla starfsemi Ósa og dótturfélaga og byggir á rekstrarárinu 2021. Hún er unnin innanhúss, af sérfræðingum á viðkomandi sviðum, og allar upplýsingar eru í samræmi við bestu þekkingu sem við höfum á þeim tíma sem skýrslan er rituð. Þannig er hún ekki tæmandi úttekt á öllum þeim áhrifum sem samstæðan hefur á umhverfi, samfélag og/eða stjórnarhætti. Ósar hafa ekki látið framkvæma sérstaka úttekt á þeim upplýsingum og gögnum sem fram koma. 

Upplýsingar í skýrslunni ná ýmist yfir samstæðuna í heild eða eru settar fram fyrir hvert og eitt félag eftir því sem við á hverju sinni. Mannvit hefur yfirfarið upplýsingar um umhverfislega þætti og framsetningu skýrslunnar í heild. 

Ætlum að gera enn betur


Tilgangur samfélagsskýrslunnar er í grunninn að taka saman árangurinn og við erum afar stolt af því sem hún sýnir. Við erum þó staðráðin í því að gera enn betur en erum meðvituð um að samfélagsleg ábyrgð og sjálfbær þróun er stöðug vegferð sem kallar á heildarsýn og langtímahugsun. Við trúum því að með samstilltri nálgun og forgangsröðun, stöðugum umbótum, markmiðasetningu, árangursmælingum og áframhaldandi fræðslu og upplýsingagjöf munum við geta framfylgt áherslum okkar enn frekar. Ósar og dótturfélögin hafa sett sér stefnu um samfélagslega ábyrgð og sjálfbæra þróun sem tekur til samstæðunnar í heild.

Ávarp forstjóra

Hörður Þórhallsson

Stjórn Ósa og dótturfélaga er meðvituð um samfélagslega ábyrgð samstæðunnar og auknar kröfur um sjálfbærni og felur forstjóra samstæðunnar að stýra þeirri vegferð.

Fimm meginstoðir stefnu um samfélagsábyrgð og sjálfbæra þróun 

Heimsmarkmið sem lögð eru til grundvallar

Við viljum leggja okkar af mörkum við að stuðla að þróun sem fullnægir þörfum samtímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun eru framkvæmdaáætlun okkar allra. Ósar leggur sérstaka áherslu á fjögur heimsmarkmið um sjálfbæra þróun sem lögð eru til grundvallar við stefnumörkun samstæðunnar og markmiðasetningu til framtíðar.

Samfélagsuppgjörið okkar

Við framsetningu og miðlun upplýsinga er stuðst við UFS viðmið og leiðbeiningar Nasdaq á Íslandi til fyrirtækja um birtingu upplýsinga um samfélagsábyrgð. UFS viðmiðin nýtum við sem stuðningstæki við miðlun upplýsinga á gagnsæjan og samanburðarhæfan hátt og við lítum á niðurstöðurnar sem eins konar frammistöðuvísa sjálfbærrar þróunar hjá samstæðunni.

Uppgjörið sýnir niðurstöður fyrir hvert félag innan samstæðunnar en niðurstöður LYFIS eru teknar saman með niðurstöðum Icepharma þar sem félagið er dótturfyrirtæki Icepharma og rekið sem deild innan lyfjasviðs Icepharma. Í samræmi við leiðbeiningarnar er niðurstöðum samfélagsuppgjörs samstæðunnar fyrir rekstrarárið 2021 skipt upp í þrjá þætti: